Regulamin

Regulamin strony internetowej Dziennikarstwo Obywatelskie
 

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez PRO Solution Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej “spółką”).

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego  charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na  przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe spółki mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność autoróew poszczególnych treści, lub objęte są informacją o wykorzystanym żródle.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach  informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki użytkownik strony nie może:

  1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treści strony

Treści poszczególnych artykółow mają charakter płatnych ogłoszeń i są własnością i autorstwa zamieszczających je osób. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.

Treści mogą być publikowane również pod pseudonimem.

Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W szczególności spółka nie może być pociągięta do odpowiedzialności prawnej za opublikowane przez autorów tresci. Moderacja artykułu ma jedynie ustrzec przed wykorzystaniem w treści artykółów wylgaryzmów bądz niedopuszczenie do publikacji treści nieprawdziwych w świetle posiadanej przez moderatora wiedzy. Moderacji nie należy w szczególnosci pstrzegać jako korekty redaktorekiej gdyż takowa funkcja nie występuje w serwisie ze względu na jego charakter.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów spółce jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez spółkę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Spółka nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez samych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu spółce. W uzasadnionych przypadkach, Spółka zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych oraz wyłącznie do dokonywania opłaty moderacyjnej. Spółka nie przechowuje w żadnej formie podanych wyżej informacji. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności na stronie Dziennikarstwo Obywatelskie przed przekazaniem spółce jakichkolwiek danych.